بازدید از خانواده برادران شهید رشیدی نیا در هفته بسیج