جایزه بیستمین دوره ترویج علم به پاس تلاش های آسمان نمای گنید مینا در راه ترویج علم نجوم