مانور اطفا حريق و تخليه امن اضطراري همراه با کارکنان در شرکت نوسازی عباس آباد