اختتامیه روز جهانی کودک در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد