حضور آقای صالحی وزیر سابق امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد