بازید احمد مسجد جامعی از باغ هنر و باغ موزه دفاع مقدس در برنامه تهرانگردی به مناسبت هفته دفاع مقدس