راه اندازي خط لوله انتقال آب خام از چاه برداشت بوستان فلسفه(حقاني)به بوستان هاي طالقاني و نوروز