دیدار نادمی مدیر عامل سازمان بازنشستگی با مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد