دیدار مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با محمد جواد انبیائی مدیر عامل مگفا