دورهمی اساتید و هنرجویان صنایع دستی کشور در پل طبیعت