برگزاری اولین دوره رسمی مسابقات کشوری کلیستنیکس در بوستان طالقانی