بازدید مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پهنه شرقی اراضی عباس آباد

بازدید مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پهنه شرقی اراضی عباس آباد
print