اقامه نماز شکر برای بارش رحمت الهی توسط پرسنل شرکت نوسازی عباس آباد

اقامه نماز شکر برای بارش رحمت الهی توسط پرسنل شرکت نوسازی عباس آبادprint