بازدید مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد از بوستان طالقانی

بازدید مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد از بوستان طالقانی

بازدید صبحگاهی سید محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد با همراهی مدیران منطقه 3 از بخش های مختلف بوستان طالقانی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد.

print