بازدید صبحگاهی سید محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد با همراهی مدیران منطقه 3 از بخش های مختلف بوستان طالقانی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد.

print