آیین روز جهانی شهرها با حضور دکتر نجفی شهردار تهران و سفیران کشورها در باغ کتاب تهران

آیین روز جهانی شهرها با حضور دکتر نجفی شهردار تهران و سفیران کشورها در باغ کتاب تهران
print