گزارش تصویری//بازديد هيئت دانشگاه عالی دفاع ملي کشور هندوستان از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

گزارش تصویری//بازديد هيئت دانشگاه عالی دفاع ملي کشور هندوستان  از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آبادprint