بازدید روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور از قطب فرهنگی و گردشگری پایتخت

بازدید روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور از قطب فرهنگی و گردشگری پایتختprint