بازدید مدیران شهری مشهد از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد (پلانتاریوم گنبد مینا)

بازدید مدیران شهری مشهد از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد (پلانتاریوم گنبد مینا)


01
01
02
02
04
04
07
07
08
08
print

01
01
02
02
04
04
07
07
08
08