بازدیدکارشناسان ارشد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از پروژه های پهنه شرقی اراضی

بازدیدکارشناسان ارشد کمیسیون برنامه و بودجه  شورای شهر از پروژه های پهنه شرقی اراضی

IMG_7502
IMG_7502
IMG_7507
IMG_7507
IMG_7515
IMG_7515
IMG_7522
IMG_7522
IMG_7528
IMG_7528
IMG_7536
IMG_7536
IMG_7547
IMG_7547
IMG_7584
IMG_7584
IMG_7596
IMG_7596
print
IMG_7502
IMG_7502
IMG_7507
IMG_7507
IMG_7515
IMG_7515
IMG_7522
IMG_7522
IMG_7528
IMG_7528
IMG_7536
IMG_7536
IMG_7547
IMG_7547
IMG_7584
IMG_7584
IMG_7596
IMG_7596