بازدید آقای سید محمدحسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از نمایشگاه پلیس در هفته ناجا

بازدید آقای سید محمدحسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از نمایشگاه پلیس در هفته ناجا


print