دیدار آقای حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با آتشنشانان ایستگاه 11 عباس آباد در روز آتشنشان

دیدار آقای حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با آتشنشانان ایستگاه 11 عباس آباد در روز آتشنشان
print