دیدار مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران

دیدار مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایرانprint