بازدید مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

بازدید مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد


print