بازدید آقای سید محمدحسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از مجتمع تجاری و پارکینگ نوروز

بازدید آقای سید محمدحسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از مجتمع تجاری و پارکینگ نوروز

print