بازدید آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

بازدید آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد


print