آیین برافراشتن پرچم عزا بر فراز بلندترین سکوی پرچم ایران

آیین برافراشتن پرچم عزا بر فراز بلندترین سکوی پرچم ایرانprint