بازدید جناب آقای دکتر مجید فراهانی عضو محترم شورای اسلامی شهر و رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران از شرکت نوسازی عباس آباد

بازدید جناب آقای دکتر مجید فراهانی عضو محترم شورای اسلامی شهر و رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران از شرکت نوسازی عباس آباد


print