دیدار سید محمد حسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

دیدار سید محمد حسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد با حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

print