آگهی فراخوان عمومی فضاهای موجود در شرکت نوسازی عباس آباد