عباس آباد از روستاهاي بزرگ اطراف تهران بود كه همسايه روستاي قصر به شمار ميآمد بناي اين روستا را به ميرزا عباس معروف به حاج ميرزا آغاسي صدراعظم معروف محمد شاه قاجار منصوب مي كنند حاج ميرزا آغاسي با احداث قنات و مشجر نمودن عباس آباد آنجا را به مركز خوشگذراني سواران ماكويي كه در واقع محافظان او بودند مبدل كرد ولي هم زمان با صدارت امير كبير بساط عياشي از عباس آباد جمع و آنجا را به محيطي پاكيزه تبديل كرد.


تاریخچه

در خرداد 1350 قانون اجرای برنامه نوسازی اراضی عباس آباد در 13 ماده و 3 تبصره به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است سپس در تاریخ 10/1/1351 ماده 3 قانون مذکور اصلاح شده و در تاریخ 31/2/1354 نیز قانون الحاق یک تبصره به ماده 10 و چهار تبصره به ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اختیار حاصله از ماده 13 قانون مزبور ، به پیشنهاد شهرداری تهران آئین نامه اجرائی قانون نوسازی اراضی عباس آباد مشتمل بر 12 ماده و 2 تبصره در خرداد 1350 به تصویب وزارت کشور رسیده است . پس از 3 سال از فعالیت غیررسمی مدیریت نوسازی اراضی عباس آباد تا آذر 1353 با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد به شهرداری تهران اجازه داده شده برای اجرای برنامه نوسازی اراضی عباس آباد ، شرکتی را که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهرو هیأت وزیران می رسد ، تشکیل دهد بنابراین در اجرای این ماده هیأت وزیران وقت در تاریخ 2/9/ 1353 بنابه این پیشنهاد شماره 1/3/152676 مورخ 11/8/1353 وزارت کشور اساسنامه شرکت نوسازی سهامی خاص را در 6 فصل و 26 ماده تصویب نموده است سپس شرکت مزبور در تاریخ 2/9/1353 تحت شماره 20293 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وقت ( مؤسسات غیرتجاری تهران ) به ثبت رسیده و آگهی تاسیس آن به شماره 18334/6 مورخ 20/2/1353 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است . این شرکت در فاصله سالهای دیماه 1354 تا 1357 با عنوان شرکت نوسازی شهستان پهلوی فعالیت کرد . شرکت توسط یک هیئت مدیره سه نفره و یک مدیر عامل اداره می شود و ریاست مجمع عمومی آن با شهردار تهران است ، طبق ماده 3 اساسنامه شرکت ، کلیه سهام شرکت نوسازی متعلق به شهرداری پایتخت می باشد . این شرکت براساس اصول بازرگانی و برمبنای قانون تجارت اداره می شود و یکی از مؤسسات وابسته به شهرداری تهران می باشد . طبق مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت عبارتست از اجرای برنامه نوسازی در محدودۀ اراضی عباس آباد موضوع قانون اجرای برنامه      نوسازی عباس آباد به شرح زیر :
احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، فرهنگی ، بهداشتی و غیره
جاده سازی و ایجاد معابر و میادین
پارک سازی ایجاد فضای سبز و تفرج گاه های عمومی و مراکز تفریحات سالم
فروش ، رهن اراضی و مستحدثات به طور مجزا یا مجتمعاً با رعایت مفاد ماده 90 قانون فوق الذکر
هرگونه اقدام دیگر که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون مذکور ضروری باشد .


سیّدمحمدحسین حجازی
متولد 1360
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی هنری- برنامه ریزی فرهنگی
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر حجت الله ملاصالحی
مدت زمان مدیریت : 1390 الی 1392

مهندس بهنام اتابکی
مدت زمات مدیریت : 1384 الی 1390

جناب آقای اردشیر نوریان
مدت زمان مدیریت 1392 الی 1395

جناب آقای فرامرز عظیمی
مدت زمان مدیریت : 1395 الی 1396