لیست مقلات و انتشارات:

1- نقد و بررسی محصول مبلمان پل طبیعت   moblemane pole tabiaat.pdf