سامانه و نظام بهره بردار

 

  • مقدمه

 

  • فصل اول ( شناخت )

 

  • فصل دوم ( طرح های شهرسازی )

 

  • فصل سوم ( رسالت ، اهداف و سازمان شرکت )

 

  • فصل چهارم ( کلیات و بیان مسئله )

 

  • فصل پنجم ( مدیریت واحد و تمرکز بهره برداری )

 

  • فصل ششم ( حوزه های کاربری و عملکردی شرکت )

 

  • فصل هفتم ( سازمان و نظام بهره بردار )

 

“ سامانه و نظام بهره بردار ”