طرح جامع اراضي عباس آبادطرح جامع اراضي عباس آباد به منظور تعيين برنامه و تعيين جهات توسعه ، تأمين نيازمنديهاي آتي بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه اراضي توسط مشاورين داراي صلاحيت و رتبه بندي شده سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت تهيه گرديد ، طرح جامع برنامه اي است كه به صورت راهنما عمل ميكند ، در حقيقت مي توان طرح جامع را يك سيستمي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سياست اراضي را تعيين كرده است از طرفي طرح جامع ، مطالعات وضع موجود با توجه به طرح هاي گذشته ، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از وضع موجود ، تعيين اهداف و اولويت ها ، انجام پيش بيني هاي لازم ارائه طرح و برنامة توسعة شهري و اجراي آن مي باشد.
طرح جامع بيشتر به منظور ترويج ضوابط شهرسازي و كنترل توسعة اراضي و گرايش به نظام برنامه ريزي و هماهنگ سازي بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و برنامه ريزي هاي شهرسازي و بافت فضاي سبز اراضي عباس آباد با توجه به كيفيت محيط زيست تهيه شده است.
مجموعه ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع كه در آن ، منطقه بندي ضوابط و مقررات اجرائي اراضي و محدودة استحفاظي ، مقررات اجرائي مربوط به نوع استفاده از زمين (شامل استفاده هاي مجاز ، مشروط ، ممنوع) نحوه تفكيك آن و كيفيت احداثات در آن ، مسائل همجواري ، مشخصات مسيرهاي عبور و مرور سواره و پياده ، حريم ها و غيره تعيين شده است و شامل:
1) منطقه بندي – 2) ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين تفكيك و احداث – 3) مقررات مشترك – 4) ساير مقررات و ضوابط لازم در ارتباط با شرايط و مقتضيات خاص اراضي مي باشد.
در يك جمله ، طرح جامع يعني طريقة استفاده از زمين اراضي عباس آباد و طرح تفصيلي يعني پلان شهرسازي اراضي عباس آباد است كه در آخرين طرح جامع مصوب 2/5/84 به بررسي و طراحي بافت اراضي عباس آباد با در نظر گرفتن توسعه و قسمت هاي مختلف اراضي از قبيل فضاي سبز و ديگر كاربري‌ها پرداخت شده است.

با توجه به كليات اوليه طرح جامع به آخرين وضعيت طرح جامع تصويبي اراضي عباس آباد مي پردازيم. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13/4/84 (شماره مصوبه 721/300/د مورخ 2/5/84) موضوع اراضي عباس آباد تهران را با حضور رياست شوراي اسلامي شهر تهران ، نماينده شهرداري تهران ، معاون عمراني استانداري تهران ، مسئول نهاد مشترك برنامه ريزي و تهيه طرح جامع و تفصيلي تهران ، مديرعامل شركت نوسازي عباس آباد به همراه اعضاء محترم شوراي عالي ، مورد بررسي قرارداد چارچوب و كليات طرح ارائه شده به عنوان طرح جامع اراضي عباس آباد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر نمود دبيرخانه شوراي عالي ، شهرداري تهران و مشاور طرح ، سند راهبردي و چارچوب ضوابط و مقررات طرح را تهيه و به شوراي عالي ارائه نمايند. بديهي است در تهيه سند مذكور مي بايست موارد زير به عنوان محور موضوع مد نظر قرار گيرند:
1) درمورد ابقاي كاربري يا تغيير كاربري ساختمان هايي نيمه تمام و داراي پروانه، راهكار ارائه شود.
2) تأكيد ميگردد در طرح حداقل سطح اشغال با توجه به كاربري هاي ارائه شده مد نظر قرار گيرد.
3) وضعيت دسترسي و شبكه ها به دليل وجود كاربري هاي عمده شهري ، ملي و فراملي و در مواقع بحران با دقت و حساست بيشتري ديده شود.
4) هيچگونه احداث جديد ساختمان در طرح ديده نشود مگر در چارچوب طرح ارائه شده.
5) شورايي جهت راهبري طرح تفصيلي ، طراحي شهري و طراحي معماري زير نظر دبيرخانه شواري عالي تشكيل و هدايت اينگونه طرح ها با نظر اين شورا قابل انجام خواهد بود. 

اهداف طرح جامع اراضی: 
           اهداف اراضی با توجه به رویکرد " حفاظت با توسعه حداقل با تاکید بر کاربری فرهنگی و فضای سبز " بقرار زیر تنظیم شده است:
1) تبدیل اراضی به مرکز اجتماعی فرهنگی.
2) تامین بخشی از نیازهای فضایی ،کالبدی شهر تهران.
3) تقویت عرصه عمومی در زندگی شهر وشهروندان تهران.
4) بهره برداری کارآمد از اراضی.
5) تضمین پایداری زیست محیطی.
6) حفظ کیفیت طبیعی تپه ها و انطباق با ویژگی های مورفولوژیک.
7) تامین مالکیت عمومی بر کل اراضی.
8) ارتقا کیفیت محیط طبیعی.
9) ارتقاء فضاهای بازو بسته که در دسترس همگان باشد.
10) حفظ و ارتقاء توان های اکولوژیک و پیوستگی درونی با بافت پیرامونی.
11) تامین حداقلی از فضاهای انتفاعی.
12) تامین پیوند تجانس و تعامل جدی اراضی عباس آباد و با متن و حاشیه کلان شهر تهران از یک سو و سطوح ملی و بین المللی از سوی دیگر در چارچوب معیارهای توسعه پایدار شهری.
13) تضمین پایداری زیست محیطی و بهره برداری کارآمد از اراضی عباس آباد متناسب با تحولات دراز مدت شهر تهران.
14) کمک به کارآمدی و پالایش عملکردی، فعالیتی و فضایی مرکزقدیم و موجود شهر تهران .
15) انطباق با ویژگی های مورفولوژیک ،فضایی وعملکردی شهرهای ایرانی و اسلامی با تاکید بر بهره گیری از ارزشهای طبیعی ،محیطی وزیبایی شناختی اراضی.
16) حفظ کیفیت تپه ها به عنوان یکی از چهار لکه ذخائر و باقی مانده اکولوژیکی درون شهری تهران و استفاده از فرصت تکرارنشدنی آن در تحقق توسعه پایدار شهری و پالایش زیست محیطی تهران.

مشخصات و تقسيمات كلي عرصه در طرح جامع:

قطعه

رديف

نام

مساحت (هكتار)

درصد به كل اراضي

 

 

 

(الف)

 

1

فضاي سبز و تفرج گاهي و باغات فرهنگي و عمومي

6/248

4/44

2

فرهنگي – مذهبي

74

2/13

3

مجموعه هاي اداري – دفتري

15

7/2

4

مجموعه هاي چند عملكردي

3/53

5/9

5

تأسيسات زيربنايي

5

9/0

6

معابر و ارتباطات پياده

1/36

4/6

7

شبكه حمل و نقل داخلي و پاركينگ عمومي و سبز حاشيه اي

24

¾

8

شبكه حمل و نقل شهري و فضاي سبز حاشيه اي

103

3/18

جمع

(تحت نظارت شرکت نوسازی عباس آباد)

560 هكتار

 

100 درصد

(ب)

9

مصلای حضرت امام خمینی (ره)

63 هكتار

100 درصد

(الف) و (ب)

جمع

(کل اراضی عباس آباد)

623 هكتار

 

100 درصد


كاربري‌هاي طرح جامع :


رديف

كاربري اصلي

كاربري هاي فرعي

1

فضاي سبز و گردش گري

1)فضاي سبز و گردش گري ناحيه اي ، منطقه اي

2)فضاي سبز و گردش گري شهري

3)فضاي سبز و تفرج گاهي

2

باغات عمومي

1)گل گشت مصلا حضرت امام خميني ره

2)باغ دره دفاع مقدس

3

باغ هاي فرهنگي

1)باغ موزه 2) باغ هنر 3) باغ نمايش 4) باغ فلسفه 5) باغ كتاب 6) باغ علوم 7) باغ اقوام و ملل 8) باغ گياه شناسي 9) باغ تمدن اسلامي 10) باغ موزه تاريخ طبيعي 11) باغ موزه دفاع مقدس 12) باغ فرهنگي 13) پارك طالقاني

4

باغ هاي فرهنگي موجود

1) باغ دانش (كتابخانه ملي) 2) باغ فرهنگ (مجموعه فرهنگستانها) 3) باغ چند عملكردي (مراكز اقامتي توريستي)

5

مراكز توليدي و اطلاعات رسانه اي

 

6

دفاتر ستادي مؤسسات مالي حرفه اي و تخصصي

 

7

دفاتر ستادي سازمان هاي بين المللي

 

8

مجتمع هاي شهري چند عملكرد (دفاتر كار – تجاري – مسكوني – پاركينگ)

1)صفه ها (پلازاها) ايستگاههاي مترو

2)برج هاي ورودي حاشيه آفريقا

9

مجموعه هاي چند عملكردي

1)مجموعه هاي بزرگ تجاري – فروشگاههاي زنجيره اي – خدماتي – پاركينگ

2)مجموعه اداري – مسكوني موقت – هتل – مراكز خدمات تفريحي وابسته

10

مصلي

1) مراسم عبادی و اعیاد 2) فرهنگی ، آموزشی

11

شبكه حمل و نقل

1)شبكه حمل و نقل داخلي و پاركينگ عمومي و سبز حاشيه 2) شبكه حمل و نقل شهري و فضاي سبز شهر

12

تاسيسات زيربنايي

1) تصفيه خانه فاضلاب 2) ساير تأسيساتطرح جامع :