زیبایی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد بعد از بارش باران زمستانی _ ۲ اسفند ۱۴۰۰