بازدید صارمی معاون معماری وشهرسازی شهرداری تهران از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد