افتتاح «رویای بهشت»، بزرگترین نمایشگاه عکس-چیدمان اربعین حسینی