بازدید توکلی زاده معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برنامه اربعین باغ هنر