وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/9/53 بنا به پیشنهاد شماره 1/3/152676 مورخ 11/8/53 وزارت کشور اساسنامه شرکت نوسازی (شرکت سهامی) را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول

در اجرای ماده 12 "قانون اجرای برنامه نوسازی عباس اباد" مصوبه 1 خرداد ماه 1350 شرکت سهامی نوسازی تشکیل و اساسنامه آن به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- نام شرکت، نوسازی (شرکت سهامی)

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است.

ماده 3- نوع شرکت سهامی است و کلیه سهام آن متعلق به شهرداری پایتخت است

ماده 4- مدت شرکت نامحدود است.

ماده 5- موضوع شرکت عبارتست از اجرای برنامه نوسازی در محدوده اراضی موضوع "قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد" به شرح زیر:

الف-احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، بهداشتی و غیره.

ب-جاده سازی و ایجاد معابر و میادین.

پ-پارکسازی و ایجاد فضای سبز و تفریحگاههای عمومی و مراکز تفریحات سالم.

ت-فروش،رهن،اجاره اراضی و مستحدثات بطور مجزا یا مجتمعا با رعایت مفاد ماده 9 قانون فوق الذکر

ث-هرگونه اقدام دیگری که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع کانون مذکور می باشد.

ماده 6-سرمایه شرکت عبارت است از پانزده میلیارد و دویست میلیون (15.200.000.000) ریال که دویست میلیون ریال آت نقدی و بقیه آنرا بهای اراضی موضوع فوق الذکر می دهد که به 15200 سهم یک میلیون ریالی تقسیم می شود.

ماده 7- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می شود.

فصل دوم- ارکان شرکت

ماده 8-شرکت دارای ارکان زیر می باشد.

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

پ- مدیرعامل

ت- حسابرس

ماده 9- مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد و عبارتست از :

الف-مجمع عمومی عادی

ب-مجمع عمومی فوق العاده

ماده 10-مجمع عمومی مرکب است از شهردار پایتخت و دو نفر دیگر بنا به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر پایتخت،ریاست مجمع عمومی با شهردار پایتخت میباشد.

ماده 11- مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت اتخاذ تصمیم نماید بجز آنچه در صلاحیت اختصاصی مجمع عمومی فوق العاده است و ازجمله دارای اختیارات زیر می باشد:

الف-تعیین خط مشی و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملیات شرکت.

ب- رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت

پ-اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود.

ت-اتخاذ تصمیم در مورد سازش یا ارجاع به داوری و انتخاب داور

ث-تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی.

ج- تصویب آیین نامه استخدامی پس از تایید شورای حقوق و دستمزد.

چ- انتخاب و عزل اعضا هیئت مدیره و حسابرس.

ح-انتخاب مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال و تعیین حدود اختیارات و وظایف

خ-تعیین حقوق و مزایای اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و تعیین حق الزحمه حسابرس.

د- تصویب پیشنهاد های مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت و نیز اخذ از موسسات داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوطه.

ذ- تصویب هرگونه قرارداد مربوط به تهیه طرح و نقشه های مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات و ابنیه و مستحدثات و معابر و میادین در اراضی متعلق به شرکت.

ر-اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که مربوط به اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون فوق الذکر باشد.

ماده 12-مجمع عمومی سالیانه شرکت در سه ماهه اول هر سال تشکیل می شود.

ماده 13-مجمع عمومی عادی بنا به دعوت کتبی شهردار پایتخت یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس تشکیل می شود.

ماده 14-مجمع عمومی عادی با حضور دو نفر از اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر خواهند بود به شرط آنکه یکی از آنها شهردار پایتخت باشد.

ماده 15-مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت کتبی شهردار پایتخت یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس برای اتخاذ تصمیم در موارد زیر تشکیل می شود:

الف-افزایش یا تقلیل سرمایه.

ب-پیشنهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه

پ-انحلال شرکت

ماده 16-مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه نفر اعضا مجمع رسمیت یافته و تصمیمات متخذه به اتفاق آرا معتبر خواهد بود.

فصل سوم-هیئت مدیره

ماده 17-هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می شود

تبصره-در پایان مدت دو سال تا زمانیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند هیئت مدیره قبلی به وظائف خود ادامه می دهد مشروط بر آنکه این مدت از حداکثر سه ماه تجاوز نکند.

ماده 18-هیئت مدیره در نخستین جلسه خود یکنفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نائب رییس انتخاب می نمایند.

ماده 19-وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:

الف-تهیه طرح تشکیلات­­ و تعیین وظائف و اختیارات هر یک از واحدهای شرکت:

ب-رسیدگی و نصویب پیشنهاد های مربوط به معاملات بر اساس آیین نامه معاملاتی شرکت.

پ-اجازه افتتاح حساب در بانکها و تعیین و معرفی امضاهای مجاز.

ت-تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه.

ث-تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.

ج-تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و استخدام و معاملاتی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ماده 20-شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و به امضا هیئت مدیره می رسد.نظر اقلیت نیز باید در دفتر مزبور درج شود.

فصل چهارم-وظائف مدیر عامل

ماده 21- وظائف مدیر عامل به شرح زیر است:

الف-اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور شرکت.

ب-استخدام،انتصاب یا تغییر و برکناری کارکنان شرکت.

پ-امضای کلیه نامه های اداری.

ت-عقد قرارداد و انجام معاملات با تصویب هیئت مدیره.

ث-صدور اجازه پرداختها و امضا چکها و اسناد تعهد آور شرکت در حدود مصوبات و اختیارات

ج-نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع اعم از قضایی و اداری و اشخاص.

چ-مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارمندان عالیرتبه شرکت واگذار کند.

فصل پنجم-حسابرس

ماده 22- شرکت دارای یک حسابرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد اون بلامانع است.

ماده23-وظایف و اختیارات حسابرس به قرار زیر است:

الف-انجام کلیه وظایفی که به موجب قانون تجارت برای بازرس شرکت پیش بینی شده است.

ب-بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره.

پ-حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و قرارداد های شرکت با اطلاع مدیرعامل

ماده 24-حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل ششم-مقررات مختلفه

ماه 25-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای سال اول که آغار آن از تاریخ تشکیل شرکت می باشد.

ماده 26-انحلال شرکت و تغییر و اصلاح مواد اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انجمن شهر پایتخت و هیئت وزیران انجام خواهد شد.اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.