بسمه تعالي

 

آئين نامه معاملات شركت نوسازي (عباس آباد)

مقدمه

هدف از تدوين اين آئين نامه وضع مقررات و ضوابطي است كه ضمن رعايت صرفه و صلاح موجب تسهيل معاملات و خدمات مجاز شركت گردد.

فصل اول – تعاريف

ماده 1 -  معاملات از نظر مبلغ به سه دسته تقسيم ميشود:

1-1-           معاملات جزئي: به معاملاتي اطلاق مشود كه حداكثر سقف معامله از مبلغ دويست  و بيست ميليون ريال تجاوز ننمايد.

2-1-           معاملات متوسط: به معاملاتي اطلاق ميشود كه مبلغ مورد معامله بيش از دويست و بيست ميليون و حداكثر دو ميليارد و دويست ميليون  ريال باشد.

3-1-          معاملات عمده: به معاملاتي اطلاق ميشود كه مبلغ مورد معامله بيش از دو ميليارد و دويست ميليون  ريال باشد.

تبصره 1 -  مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2 -  مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب شركت است مگر در مواردي كه اساسنامه شركت روش ديگري را تجويز نموده است.

فصل دوم – نحوه خريد

ماده 2 -  در معاملات جزئي كه بر مبناي استعلام بهاي شفاهي صورت ميگيرد مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام دهندگان خدمات مورد احتياج مراجعه و پس از حصول اطمينان از دستيابي به مناسب ترين قيمت با مسئوليت خود و جلب موافقت مدير امور مالي معامله را انجام دهد.مامور خريد بايد ذيل سند هزينه جمله «با مناسب ترين بهاي ممكن خريداري گرديد»  را درج و با قيد نام و نام خانوادگي و سمت خود، تاريخ معامله و همچنين مشخصات و نشاني كامل طرف معامله، سند مذكور را امضاء نمايد.

ماده 3 - معاملات متوسط بر مبناي استعلام بهاي كتبي پس از موافقت كميسيون معاملات و تائيد مدير عامل انجام ميگيرد.

1-3-          مامور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان كالا و يا انجام دهندگان خدمات استعلام بهاي كتبي حاوي نوع كالا، خدمات مورد نظر، مقدار و مشخصات آن بعمل آورده و ذيل برگهاي استعلام  بها را با ذكر اينكه استعلام بها بوسيله او بعمل آمده است، با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء‌نمايد.

2-3-         در مواردي كه بنا به گزارش مامور خريد فروشندگان كالا و يا ارائه دهندگان خدمات كمتر از سه نفر باشد انجام معامله موكول به موافقت قبلي كميسيون معاملات است.

3-3-        در مواردي كه خريد كالا يا دريافت خدمات مورد نظر شركت از جهات فني، هنري، تزئيني و نظاير آن، حسب تشخيص كميسيون معاملات غير قابل استعلام بوده يا در برگيرنده منافع شركت نباشد، انجام معامله با پيشنهاد كميسيون و تصويب مدير عامل بدون اخذ استعلام امكان پذير خواهد بود.

4-3-        كميسيون معاملات از سه نفر افراد ذيصلاح به انتخاب مديرعامل تشكيل ميشود. در غياب كميسيون معاملات، وظيفه اين كميسيون بعهده كميسيون مناقصه موضوع ماده 6 اين آئين نامه است.

ماده 4 -  انجام معاملات عمده پس از تصويب هيأت مديره شركت از طريق مناقصه صورت ميگيرد.

1-4-          انتخاب نوع مناقصه حسب مورد به صورت عمومي يا محدود بنا به تشخيص مدير عامل است.

تبصره : برگزاري مناقصه محدود منوط به ارائه گزارش توجيهي از طرف مديرعامل و تائيد هيأت مديره شركت خواهد بود.

2-4-         آگهي مناقصه از يك تا سه نوبت به اقتضاي معامله در يك يا دو روزنامه كثير الانتشار كشور منتشر خواهد شد.

3-4-        در موارد لازم ميتوان از ساير وسائل و طرق انتشاراتي از قبيل آگهي در راديو و تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيصلاح و نيز نشر آگهي در روزنامه هاي خارجي استفاده نمود.

ماده 5 -  در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:

1-5-         نوع و مقدار كالا يا خدمات با ذكر مشخصات.

2-5-         مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا خدمات و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا خدمات كلاً يا بعضاً تاخير نمايد.

3-5-        تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

4-5-        مدت قبول پيشنهادها كه با توجه به اهميت موضوع مناقصه تعيين ميگردد و حداقل مدت در داخل كشور ده روز و در خارج از كشور شصت روز خواهد بود.

5-5-       محل تسليم پيشنهادها.

6-5-       ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب شركت در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.

7-5-        ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.

8-5-        حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.

9-5-         روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه موضوع ماده 6.

10-5-       محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم.

11-5-       ميزان پيش پرداخت در صورتيكه به تشخيص شركت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.

12-5-      محل توزيع نمونه هاي ضمانت نامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است، بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.

13-5-     تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف موضوع تبصره ذيل اين ماده ميباشد.

14-5-     ساير شرايط كه قيد آن به نظر شركت ضروري باشد.

تبصره -  در صورتيكه شروط مناقصه كه بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن است شروط اصلي معامله در آگهي قيد شود و محل اطلاع از بقيه شروط و تحويل و دريافت ضمائم از قبيل نقشه و غيره به آگاهي عموم برسد.

ماده 6 - كميسيون مناقصه متشكل از سه نفر از افراد بصير و ذيصلاح به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره تشكيل ميگردد.

ماده 7 -  شركت در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها و انعقاد قرارداد ها داراي تكاليف و اختيارات زير ميباشد:

1-7-          شركت مكلف است سپرده برنده مناقصه را در صورتيكه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتيكه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط نمايد.

2-7-         شركت اختيار دارد مقدار كالا يا خدمات مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل معامله افزايش يا كاهش دهد.

3-7-        شركت مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد.

4-7-        شركت در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده مسترد خواهد شد.

ماده  8 -  رعايت نكات زير براي شركت ضروري است:

1-8-          ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و پرداخت آن بايد در قبال ضمانت معتبر انجام شود ولي در شرايط خاص و پيشنهاد كميسيون معاملات و تاييد مديرعامل بر اساس پيشنهاد كميسيون مذكور قابل افزايش ميباشد.

2-8-         ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و ويژگيهاي معامله نبايد از 5% مبلغ برآورد معامله كمتر باشد ولي در موارد خاص و با پيشنهاد كميسيون مناقصات و تاييد مديرعامل و بر اساس پيشنهاد  كميسيون مذكور ميتوان حداقل تا 5/1% مبلغ برآورد معامله كاهش يابد.

3-8-         حداقل ميزان حسن انجام تعهدات كه بايد قبل از انعقاد قرارداد خريد خدمات اخذ شود معادل 5% ارزش مورد   معامله كه به صورت ضمانت معتبر به تشخيص شركت است.

4-8-        شركت مي بايد در مورد قراردادهاي خريد خدمات از هر پرداخت معادل 10% صورت حساب بعنوان حسن انجام كار كسر و در زمان پيش بيني شده در قرارداد و در صورت تائيد حسن انجام خدمات به طرف قرارداد مسترد نمايد.

ماده 9 - در صورتيكه در مدت مقرر فقط يك پيشنهاد رسيده باشد انجام معامله موكول به تصويب هيأت مديره ميباشد.

تبصره -  شركت در حد امكان بايد قبل از انجام هر مناقصه بهاي عادله آن را به وسائل مقتضي و مطمئن و بطور محرمانه تهيه نموده و در پاكتي لاك و مهر شده در اختيار هيأت   مديره قرار دهد تا در صورت اقتضا براي اتخاذ تصميم نهائي و تعيين برنده مناقصه ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 10 -  پس از تعيين برنده مناقصه سپرده كليه پيشنهاد دهندگان به استثناي برنده مناقصه و نفر دوم مسترد خواهد شد.

ماده 11  -  در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف   مدت مقرر در اسناد مناقصه براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او ضبط و مراتب به نفر دوم ابلاغ ميگردد. اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت مقرر جهت انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و در اين صورت مناقصه تجديد خواهد شد.

تبصره - در صورت انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد ميگردد.

ماده  12 -   قراردادي كه با برنده مناقصه منعقد ميشود طبق نمونه اي خواهد بود كه قبلاً‌ تهيه شده، به تصويب هيأت مديره رسيده و ضميمه اسناد مناقصه در اختيار شركت كنندگان گذارده شده است.

ماده 13 - كليه مقررات مربوط به مناقصه عمومي به استنثاي مواردي كه مختص به آگهي مناقصه عمومي است در مورد مناقصه محدود نيز لازم الرعايه ميباشد.

فصل سوم – ترك مناقصه يا مزايده

ماده 14 -    در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده با تشخيص و طبق گزارش توجيهي مديرعامل ميسر        يا   به مصلحت نباشد، در اين صورت معامله پس از تصويب هيأت   مديره  بدون تشريفات مناقصه يا مزايده انجام خواهد شد.

ماده 15 - علاوه بر موارد موضوع ماده 13 در موارد زير نيز معاملات بدون تشريفات مناقصه يا مزايده با تصويب مديرعامل انجام خواهد شد.

1-15-        در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا موسسه و يا شركت دولتي يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها باشند.

2-15-      در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه منحصر به فرد باشد.

3-15-     در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غير منقول كه در اين صورت بر اساس نظر كارشناس منتخب شركت انجام خواهد شد.

4-15-     خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

5-15-     در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف وزارت بازرگاني براي آنها تعيين نرخ شده باشد.

6-15-     در مورد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهردراي ها يا اطاق اصناف براي آنها تعيين شده باشد.

7-15-     در مورد كرايه حمل و نقل هوائي، دريائي، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

8-15-     در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات   ماشين آلات موجود  و همچنين  ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظاير آن به تشخيص شركت.

9-15-      در مورد چاپ و صحافي، معامله طبق آئين نامه مربوط كه براي امور چاپ و صحافي دستگاههاي دولتي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، انجام خواهد شد.

تبصره - در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاهاي ساخت كارخانه هاي خارجي يا كارخانه هاي داخلي كالا را موجود نداشته باشند يا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت بازرگاني نفروشند، شركت ميتواند كالا را با رعايت مقررات اين آئين نامه خريداري كند و در صورتيكه كالا بيش از نرخي كه از طرف وزارت بازرگاني تعيين شده از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي خريداري شود بايد مراتب را به وزارت بازرگاني اعلام نمايد.

فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا و يا خدمات

ماده 16-  تحويل تحويل كالاهايي كه ارزش معاملاتي آنها كمتر از دو ميليارد و دويست ميليون ريال (معاملات متوسط) باشد توسط مسئول انبار پس از رسيدگي و تطبيق كالا با درخواست و صدور قبض انبار صورت ميگيرد.

ماده 17- تحويل كالاهايي كه ارزش معاملاتي آنها بيش از دو ميليارد و دويست ميليون ريال (معاملات عمده)  باشد توسط مسئول انبار ، مدير مربوطه و همچنين  معاونت شاخه مربوطه پس از رسيدگي و تطبيق كالا با مشخصات فني مورد نظر در درخواست و صدور قبض انبار صورت ميگيرد.

تبصره -  در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل ميگردد و وارد انبار نميشود، تحويل كالا با رعايت مفاد ماده 16 و 17 صورت خواهد گرفت و تحويل گيرنده كالا به جاي انبار دار تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد و رسيد كالا مبناي قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده 18- تحويل خدماتي كه ارزش معاملاتي آن كمتر از دو ميليارد و دويست ميليون ريال (معاملات متوسط) باشد توسط رئيس يا مدير و معاونت درخواست كننده صورت ميگيرد.

ماده 19- تحويل خدماتي كه ارزش معاملاتي آنها بيش از دو ميليارد و دويست ميليون ريال (معاملات عمده )  باشد توسط رئيس يا مدير واحد مربوطه، معاونت شاخه درخواست كننده و مديرعامل شركت و يا يك نفر به نمايندگي از طرف مديرعامل صورت ميگيرد.

ماده 20 –  در صورتيكه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 16 الي 19 اشاره شده تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد بايد اجرا شود.

ماده 21 – در مواردي كه بين مسئولان، تحويل مورد معامله از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كالاهايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد نحوه تحويل در مورد معاملات متوسط طبق نظر مديرعامل و در مورد معامله عمده طبق نظر مديرعامل و پس از كسب نظر كارشناسان بصير تعيين خواهد شد.

فصل پنجم – مزايده

ماده 22 – فروش اموال و دارائي هاي شركت پس از كسب موافقت هيأت  مديره موكول به انجام مزايده از طريق درج آگهي است مگر در مواردي كه بر اساس اساسنامه شركت نوسازي شرايط ديگري پيش بيني شده است.

ماده 23- كليه مقرراتي كه در اين آئين نامه براي انجام مناقصه و نحوه تحويل آن پيش بيني شده است در مواردي كه منطبق با عمل مزايده باشد بايستي رعايت گردد.

فصل ششم – مقررات عمومي

ماده 24 – هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني كارهاي جديدي پيش آيد كه جداگانه انجام پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار در فهرست بها پيش بيني و تعيين نشده باشد بهاي واحد آن كار به تناسب قيمتهاي اوليه از طرف شركت باموافقت پيمانكار و تصويب هيأت   مديره تعيين خواهد شد ولي ميزان كالاهاي جديد نبايد از 30 درصد برآورد اوليه كار مورد پيمان تجاوز نمايد.

ماده 25 – در صورتيكه شركت بخواهد وفق بند 7-2 اين آئين نامه ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد بايد قبل از انقضاي مدت به پيمانكار ابلاغ نمايد.

ماده 26 – اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آئين نامه كه بين طرفين ايجاد ميشود در هيأت   مديره مطرح ميگردد و هيأت   مديره ميتواند با طرف قرارداد توافق كند. در صورتيكه اختلاف رفع نشود هر يك از طرفين ميتواند به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.

آئين نامه معاملات با اصلاحات آن مشتمل بر بيست و شش (26) ماده به استناد بند «ث» ماده 11 اساسنامه شركت سهامي نوسازي (عباس آباد) در بند  3  مصوبه   168   جلسه مورخ   21/10/1381   مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت نوسازي به تصويب رسيد و جايگزين آئين نامه معاملات قبلي ميباشد.