عباس آباد از روستاهاي بزرگ اطراف تهران بود كه همسايه روستاي قصر به شمار ميآمد بناي اين روستا را به ميرزا عباس معروف به حاج ميرزا آغاسي صدراعظم معروف محمد شاه قاجار منصوب مي كنند حاج ميرزا آغاسي با احداث قنات و مشجر نمودن عباس آباد آنجا را به مركز خوشگذراني سواران ماكويي كه در واقع محافظان او بودند مبدل كرد ولي هم زمان با صدارت امير كبير بساط عياشي از عباس آباد جمع و آنجا را به محيطي پاكيزه تبديل كرد.


سیّدمحمدحسین حجازی
متولد 1360
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی هنری- برنامه ریزی فرهنگی
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر حجت الله ملاصالحی
مدت زمان مدیریت : 1390 الی 1392

مهندس بهنام اتابکی
مدت زمات مدیریت : 1384 الی 1390

جناب آقای اردشیر نوریان
مدت زمان مدیریت 1392 الی 1395

جناب آقای فرامرز عظیمی
مدت زمان مدیریت : 1395 الی 1396